Başvurular

İŞKUR Yurtdışı Personel Alımı İçin İzlenecek Yolları 2022

İŞKUR Yurtdışı Personel Alımı İçin İzlenecek Yolları 2022, iş başvuruları bölümünde İŞKUR Yurtdışı Personel Alımı İçin İzlenecek Yolları ile ilgili bilgi aktaracağız. İŞKUR Yurtdışı Personel Alımı İçin İzlenecek Yolları ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

İŞKUR Yurtdışı Personel Alımı İçin İzlenecek Yolları

İŞKUR Yurtdışı Personel Alımı İzlenecek Yolları

Kişiler ve firmalar yurtdışı işe alımı için adaylar hangi yolları izleyecek. Hizmetler ve işlemler hususunda hangi belgeler isteniyor. Almanya gibi şehirlere nasıl çıkış yapılacağı detayları sunuldu.

Yurtdışı İstihdam

Türk ve yabancı firmaların yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak maksadıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurtdışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; firmaların işgücü gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurtdışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını; işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini kapsamaktadır.

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri İle İlgili Esaslar

Yurtdışı ile alakalı iş ve işlemler aksine bir hüküm olmadıkça il müdürlükleri/hizmet merkezlerince yerine getirilir.

iskur-yurtdisi-istihdami.jpg

Firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri veya özel istihdam büroları kanalıyla yahut kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle yahut tayin ettikleri vekil içinde örneği Kurumca hazırlanan yurtdışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur.

Türk firmaları hizmet akitleri onaylanmadan önce işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin belgeyi il/şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.

Kuruma intikal eden yurtdışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için il müdürlükleri/hizmet merkezleri mevzuatta gösterilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli önlemleri almak hususunda yetkilidir.

İl müdürlüklerine/hizmet merkezlerine işlem yaptırmak üzere başvuran her firma için dosya açılır.

Yurtdışı İşgücü İstemleri

Firmalar, yurtdışı iş gücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak yahut yurtdışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve anlaşmalerini onaylatmak için doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvururlar.

Firmaların İbraz Edecekleri Belgeler

İşgücü isteminin karşılanması veya ilan izni için firmaların aşağıda gösterilen belgeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Firmalarından İstenilecek Belgeler

Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir defaya mahsus olmak üzere) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizden alınacak yazı yahut İş Alındı Belgesi.

Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını söyleyen dış temsilciliğimizden alınacak yazı yahut Uygun Görüş Belgesi.

Yurtdışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri; sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri; proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi yahut Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi.

Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge.

Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname yahut yetki belgesinin aslı veya aslı görüldükten sonra Kurum aracılığıyla onaylanacak örneği.

Vekâletnamelerde “Kurum nezdinde hizmet akitlerini imzalamaya, fiyatları belirlemeye ve diğer tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.” ibaresinin bulunması gerekir.)

Türk firmaları aracılığıyla asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamı içinde yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik anlaşmasi.

Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenilecek Belgeler

Firmanın kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği yahut yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi.

Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce alınacak yazı yahut İş Alındı Belgesi ile taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını söyleyen dış temsilciliğimizden alınacak yazı yahut Uygun Görüş Belgesi.

Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname yahut yetki belgesinin aslı veya aslı görüldükten sonra Kurum aracılığıyla onaylanacak örneği.

Vekâletnamelerde “Kurum nezdinde hizmet akitlerini imzalamaya, fiyatları belirlemeye ve diğer tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.” ibaresinin bulunması gerekir.)

İşgücü İstemleri İçin İlan İzni Verilmesi

Türk Firmalarından İstenecek belgeler (Sosyal güvenliğin sağladığına ilişkin belge hariç) ve Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenecek belgeler ve yayımlanacak ilan metnini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmiş firmalara işgücü istemlerini gazete, internet yahut benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için ilan izni verilir.

Firmaların yayımlayacakları ilanın bir örneği ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvurmaları; bunun bunun yanında, ilan yabancı dilde yayımlanacak ise Türkçe metninin de başvuru esnasında verilmesi gerekir.

Verilecek ilan izninin süresi alınan işin süresinden fazla olamaz. Aynı işle alakalı olmak ve alınan izindeki metin ile aynı olmak şartı ile izin boyunca birden fazla ilan verilebilir.

Yayımlanan ilan metni ile firmaların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verdikleri ilan metni içinde değişikliklar olması halinde, firmadan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verilen metne uygun olarak ilanın yeniden yayımlatılması istenir ve tekrarı halinde bir daha ilan için izin verilmez.

Almanya’ya Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma Kapsamında İşçi Götürülmesi Süreci

Kota Tahsis Belgesi Verilmesi

Kota Başvuru Formu (Sayfanın aşağısında bulunan linklerden edinilebilir.).

Türkiye de mukim bir firma ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde mukim bir firma içinde, istisna akdine dayanarak, geçici bir iş yapmak üzere imzalanan, alınan işin süresi, işin maliyeti ve işin adresinin açıkça altı çizildiği, Türk Konsolosluğundan yahut yeminli tercüme bürosundan onaylı iş anlaşmasinin Türkçe çevirisi ile Almanca orijinali (Almanca orijinali, kota tahsisi yapıldıktan sonra fotokopisi alınarak kota ile birlikte firma yetkilisine iade edilir.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu