Başvurular

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR, başvurular bölümümüzde CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR ile ilgili sizleri aydınlatalım.. CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR ile alakalı ayrıntıları paylaşımımızda bulacaksınız.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR

Ceza ve infaz kurumu personel alıyor. Uzun süredir beklenen personel alım ilanları başladı. Kurum başvurularını E devlet üzerinden alacak ve sonuçları da buradan yayınlayacaktır. Sizler de bu tarz ilanlardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen burayı tıklayarak bilgi alınız. Bu alanımızda kamu personel ilanlarına dair bilgileri bulacaksınız.

Başvuru yeri ve şekli:

Başvuru tarihleri: Başvurular 23.02.2021 günü başlayıp,  12.03.2021günü saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını tercih ederek gerçekleştireceklerdir.

ceza infaz kurumları için anlaşmali pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri,  157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 işçi alımı yapılacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/yahut sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecektir. EK-1 listede gösterilen anlaşmali pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

GEREKEN ŞARTLAR

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu yanıtlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri önüne geçer bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) minimum 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 saygınlığıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla alakalı özel kanun yahut diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 13’ten fazla, 17’dminimum olmamak, (Misal verilecek olursa; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’tminimum olmaması gerekmektedir.)

b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve alakalı mevzuat ikaznca bunlara denkliği kabul gören program yahut alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

2) Yukarıda sayılanlar dışında, minimum lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla bitirdiğını belgelemek yahut en son başvuru tarihi saygınlığıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo yahut bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

3) Uygulamalı sınavdan minimum bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu yahut komisyon aracılığıyla kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen veya UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız minimum doksan kelime yazmak,

4) Adayların uygulamalı sınavda minimum doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime rakamının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yahut iki ve üzeri satır veya toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F veya Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/ufak harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

c) Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarına başvurabilmek için;

22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde bulunan görev tanımlarında gösterilen “Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı altında bulunan görevleri ceza infaz kurumunda yürütmek üzere;

1) En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak( Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.),

2) Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı yahut yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ç) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

d) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) En az meslek liseleri yahut teknik liselerin alakalı bölümlerinden mezun olmak,

2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

e) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

f) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yahut dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bunun bunun yanında aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifika istenmeyecektir.)

2) En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum yahut kuruluşlarca tertip edilen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için tespit ettiği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

g) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1)En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

2)Halk eğitim müdürlüklerinin yahut diğer resmî kurum yahut kuruluşların gerçekleştirdiği kurslardan mezun olmak yahut alakalı branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

a) Ortak Belgeler

1) Güvenlik Soruşturması Formu,

2) Sağlık Beyanı Formu,

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri alakalı web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan yahut hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri bulunan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler

1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;

-Uygulamalı sınavda kullanılmak istediğimiz F yahut Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

-Daktilo yahut bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde gösterilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);

– Sürücü belgesi, (E sınıfı yahut 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);

-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum yahut kuruluşlarca tertip edilen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için tespit ettiği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde gösterilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),

-Transkript yahut ders içeriklerini gösterir belge.

4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);

-Halk eğitim müdürlüklerinin yahut diğer resmî kurum yahut kuruluşların gerçekleştirdiği kurslardan mezun olduklarına dair belge yahut alakalı branşta sertifika.

Adaylar yalnızca bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir.Aynı veya farklı unvan için aynı veya farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu biçimde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Misal verilecek olursa; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu yahut gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) veya diğer bir unvan için aynı yahut değişik bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavına çağrılacak adayların ilanı:

Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro rakamının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

-İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro rakamının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır.

F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak alakalı Komisyon Başkanlığı aracılığıyla belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara bunun bunun yanında bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı olanlar içinden doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro rakamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon rakamının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Atanan adaylardan istenecek evraklar:

Diploma,

-Sağlık Kurulu Raporu,

-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,

-Mal Bildirim Formu,

-İlgili sınav merkezi aracılığıyla talep edilen diğer evraklar.

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü işçi alımı iş ilanı işçi alımı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu